Unlock Samsung Online - Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 123UNLOCKAlgemeen

Artikel 1

Deze voorwaarden zijn geldig voor alle overeenkomsten met 123UNLOCK betreffende de verkoop en levering van alle door 123UNLOCK gevoerde producten en/of diensten, waaronder mobiele telefoons, onderdelen voor mobiele telefoons, software voor mobiele telefoons, reparatie en onderhoud van mobiele telefoons en alle eventueel daarmee verband houdende producten en/of diensten.

Artikel 2

De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, waarop de klant zich wil beroepen, wordt door 123UNLOCK van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3

Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 4

Een exemplaar van deze voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij 123UNLOCK. 123UNLOCK behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Offertes en bestellingen

Artikel 5

Alle offertes van 123UNLOCK in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6

Geringe afwijkingen in de door 123UNLOCK verstrekte gegevens inzake afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren en gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur voor nieuwe technologieën, zijn toelaatbaar voorzover zij niet uitmonden in een door 123UNLOCK te verrichten wezenlijk andere prestatie. 123UNLOCK behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande, veranderingen en verbeteringen aan te brengen ten opzichte van de verstrekte gegevens, die dienstig zijn aan de technische vooruitgang. De klant kan hier echter geen rechten aan ontlenen.

Overeenkomsten

Artikel 7

Met uitzondering van contante verkopen en vooruitbetalingen komen overeenkomsten niet tot stand door het zenden van een bestelling, doch uitsluitend door schriftelijke orderbevestiging van 123UNLOCK. Een schriftelijke opdrachtbevestiging of een bevestiging van een wijziging in een overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de klant onverwijld bezwaar maakt.

Prijzen

Artikel 8

De prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op contante betaling in Euro’s en inclusief BTW, verzendkosten en eventuele installatiekosten.

Artikel 9

Alle leveringen geschieden door contante verkoop of zending onder rembours, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien schriftelijk levering op rekening is overeengekomen, dient de betaling van de door 123UNLOCK geleverde goederen en/of diensten te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 40 dagen na de factuurdatum is de klant die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt. Verder is 123UNLOCK bij deze gerechtigd het door de klant verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van € 50,--.

Artikel 10

Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Risico

Artikel 11

De goederen zijn voor risico van de klant of 123UNLOCK, inclusief eventuele transportrisico’s.

Deelleveringen

Artikel 12

123UNLOCK is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

Eigendomsvoorbehoud

Artikel 13

123UNLOCK behoudt zich de eigendom voor alle door haar geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door 123UNLOCK aan de klant geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen voor door 123UNLOCK ten behoeve van de klant in het kader van de levering van goederen verrichtten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen 123UNLOCK van de klant te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de klant in de nakoming van de tussen 123UNLOCK en de klant gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.

Aflevering en reclames

Artikel 14

Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Behoudens opzet of grove schuld is 123UNLOCK voor overschrijding nimmer aansprakelijk.

Artikel 15

Reclames inzake ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen of diensten schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan 123UNLOCK

Artikel 16

De klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.

Garantie

Artikel 17

123UNLOCK verleent ten aanzien van het geleverde een zogenaamde 'carry-in'- garantie op fabricage- en materiaalfouten, met uitzondering van displays en accu's van mobiele telefoons alsmede verbruiksmaterialen zoals verwisselbare informatiedragers en dergelijke of het verlies van informatie van de apparatuur van de bij de apparatuur geleverde magnetische of digitale informatiedragers.

Artikel 18

De garantie voor de producten van 123UNLOCK die zijn voorzien van fabrieksmatig aangebrachte serienummers, strekt tot kosteloze reparatie, indien binnen 12 maanden na datum van aankoop door 123UNLOCK een fabricage- of materiaalfout wordt geconstateerd. Indien zich binnen 8 dagen na aankoop een ernstige hardwarestoring voordoet, kan de apparatuur, na overleg met 123UNLOCK, worden geruild en geretourneerd met volledige teruggave van het aankoopbedrag. Een en ander geschiedt slechts wanneer het defecte product in originele verpakking en compleet wordt geretourneerd.

Artikel 19

Met betrekking tot producten van derden is 123UNLOCK tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.

Artikel 20

Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op de reparaties zelf wordt een garantie gegeven met een tijdsduur van 60 dagen.

Artikel 21

Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van 123UNLOCK liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten, dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. In geval "virussen" worden geconstateerd, behoudt 123UNLOCK zich het recht voor deze te verwijderen en de daarmee gemoeide kosten in rekening te brengen.

Artikel 22

123UNLOCK is tot geen andere garantie gehouden dan in de artikelen 17 tot en met 21 is bepaald.

Aansprakelijkheid

Artikel 23

Voor enige directe of indirecte schade waarvoor 123UNLOCK in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard, zal 123UNLOCK niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid van de zijde van 123UNLOCK.

123UNLOCK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het foutief invoeren van unlockcodes door de klant wanneer deze de instructies voor het invoeren van de codes niet juist opgevolgd heeft. Ook is 123UNLOCK niet aansprakelijk voor het niet functioneren van de unlockcodes bij een klant welke al eerder codes op de gsm heeft ingevoerd welke niet door 123UNLOCK berekend zijn.

Artikel 24

De klant vrijwaart 123UNLOCK te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

Artikel 25

De aansprakelijkheid van 123UNLOCK blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat 123UNLOCK de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.

Artikel 26

De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in de artikelen 23 tot en met 25 geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door 123UNLOCK ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Toepasselijkheid

Artikel 27

Deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht indien de offertes, bestellingen en/of leveranties vanuit en/of in Nederland zijn gemaakt respectievelijk worden verricht.

Artikel 28

Met inachtneming van art. 100 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, worden alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een tussen 123UNLOCK en haar afnemer gesloten overeenkomst bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Alkmaar, met dien verstande dat 123UNLOCK het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de afnemer.

Software

Artikel 29

Voor de levering van software gelden de bij de informatiedrager (zoals een CD-ROM) gevoegde licentie- of andere voorwaarden van de producent. Door opening van de op de informatiedrager aangebrachte verzegeling erkent de koper uitdrukkelijk voornoemde voorwaarden. De koper, die de toepasselijkheid van voornoemde voorwaarden niet erkent, heeft het recht de verzegelde informatiedrager te retourneren, welk recht binnen 8 dagen na ontvangst van de software door de koper schriftelijk moet worden uitgeoefend.

Privacy

Artikel 30

De koper van goederen van 123UNLOCK in Nederland geeft toestemming voor registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistraties, welke 123UNLOCK in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van 123UNLOCK.

Overige bepalingen

Artikel 31

In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Annuleren

Artikel 32

In geval van annuleren wegens het niet functioneren van onze service waarbij de oorzaak bij de gebruiker ligt zal bij terugstorting 2,50 euro in rekening worden gebracht voor de gemaakte transactie kosten.

Wet koop op afstand

Artikel 33

Op 1 februari 2001 is de Wet koop op afstand in werking getreden. De wet beoogt consumenten te beschermen bij het kopen van producten en het afnemen van diensten op afstand. De consument heeft op grond van deze wet een bedenktijd van zeven werkdagen om de op afstand gesloten overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Vermeldt de verkoper dat niet op zijn of haar website, dan wordt de bedenktijd automatisch verlengd tot drie maanden. Daarnaast is de verkoper verplicht de overeenkomst binnen 30 dagen uit te voeren.
De koper kan hier alleen aanspraak op maken wanneer het account voor remote-unlock nog niet gebruikt is. het is immers niet mogelijk de simlock op afstand weer terug te plaatsen op het toestel, deze dienst heeft dan ook een "houdbaarheid termijn" welke na het unlocken komt te vervallen.

Scroll to Top